Ułatwienia dostępu

REGULAMIN cyklicznych spotkań #LubLean Meetup organizowanych przez Fundację Lubelska Wyżyna Przemysłowa z siedzibą w Lublinie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w cyklicznych wydarzeniach pod nazwą #LubLean Meetup, organizowanych przez Fundację Lubelska Wyżyna Przemysłowa.
 2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane z wielkiej litery mają następującej znaczenie:
  1. Wydarzenie – oznacza każdorazowe, organizowane cyklicznie przez Organizatora spotkanie o nazwie #LubLean Meetup, zgodnie z informacją udostępnianą każdorazowo przed terminem Wydarzenia przez Organizatora na stronie internetowej: www.wyzynaprzemyslowa.pl oraz na profilu Organizatora na portalu Linkedin, pod adresem: www.linkedin.com/company/wyzyna-przemyslowa
  2. Organizator – oznacza Fundację Lubelska Wyżyna Przemysłowa z siedzibą w Lublinie przy ulicy Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, NIP: 9462677368, REGON: 369208832, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711043;
  3. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu – wysłane przez Uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@wyzynaprzemyslowa.pl zgłoszenie udziału w konkretnym Wydarzeniu, zawierające imię i nazwisko Uczestnika, dane podmiotu, w imieniu którego Uczestnik zgłasza udział w Wydarzeniu, adres e-mail Uczestnika do kontaktu z Organizatorem;
  4. Potwierdzenie udziału w Wydarzeniu – informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu udziału w Wydarzeniu jak adres do korespondencji, kończąca proces Rejestracji;
  5. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
  6. Rejestracja – proces zgłaszania Uczestników do udziału w Wydarzeniu;
  7. Uczestnik – osoba fizyczna, która ma wziąć udział w Wydarzeniu i która dokonała na tej podstawie Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu.
 3. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu i jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż spełnia warunki udziału w Wydarzeniu.
 4. Dokonanie przez Uczestnika Zgłoszenia udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 §2 Rejestracja

 1. Rejestracja następuje poprzez Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu potwierdzone przez Organizatora w drodze Potwierdzenia udziału w Wydarzeniu.
 2. Zgłoszenia udziału w wydarzeniu można dokonać najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną datą rozpoczęcia Wydarzenia.
 3. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji wizualnej w formie fotograficznej i zapisów w formie video z części lub całości przebiegu Wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, marketingu i relacji z Wydarzenia.
 5. Każdy Uczestnik uczestnicząc w Wydarzeniu wyraża zgodę na powyższe utrwalanie przebiegu Wydarzenia z jego udziałem (w tym na wykorzystanie wizerunku) dla celów dokumentacji oraz promocji/reklamy Wydarzenia, a następnie rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.
 6. Rozpowszechnianie wizerunku w powyższym celu odbywać się będzie:
  1. określoną metodą i w dowolnej ilości celem reklamy promocji i informacji związanej z Wydarzeniem, w tym: techniką drukarską, poligraficzną, cyfrową w formie druków, plakatów, bannerów itp. oraz w zakresie publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, jak i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci komputerowej Internet;
  2. w dowolny sposób, a w szczególności używanie ich w toku działalności związanej z funkcjonowaniem Organizatora, w tym działalności reklamowej, promocyjnej;
  3. poprzez wprowadzenie do pamięci komputera (serwera), utrwalenie, zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu na nośnikach optycznych, magnetycznych i innych cyfrowych;
  4. poprzez włączenie części lub całości do utworu multimedialnego lub programu komputerowego;
  5. poprzez wprowadzanie do obrotu utrwaleń, w tym utrwaleń w formie plików komputerowych zachowanych w dowolnych formatach;
  6. poprzez dokonywanie obróbki cyfrowej i montażu oraz dostosowywania do formatów zgodnych z wykorzystaniem, również w ramach sieci komputerowej Internet lub innych programach multimedialnych;
  7. poprzez publiczne rozpowszechnianie, obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, także wyraża zgodę na łączenie wizerunku z innymi obrazami, tekstem, grafiką, filmami, dźwiękiem, materiałami audiowizualnymi oraz na kadrowanie, zmianę i modyfikację wizerunku, w szczególności poprzez rozpowszechnianie wizerunku.

 §3 Potwierdzenie udziału w Wydarzeniu

 1. Organizator wysyła Potwierdzenie udziału w Wydarzeniu, jeżeli są spełnione następujące warunki:
  1. Organizator otrzymał kompletne Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu;
  2. Uczestnik spełnia warunki do udziału w Wydarzeniu;
  3. Limit wolnych miejsc na udział w Wydarzeniu nie jest wyczerpany.
 2. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc przewidzianych dla Uczestników, o zapisaniu na Wydarzenie decydować będzie kolejność zgłoszeń począwszy od zgłoszeń złożonych w terminie najwcześniejszym.

§4 Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać warunki Regulaminu.
 2. Organizator nie udziela Uczestnikowi licencji na utrwalanie, ani późniejsze odtwarzanie lub rozpowszechnianie całości prelekcji wygłoszonych w trakcie Wydarzenia lub ich części.

§5 Zmiany w programie Wydarzenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji, jak również miejsca przeprowadzenia Wydarzenia.
 2. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa w pkt. 1 powyżej za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej: www.wyzynaprzemyslowa.pl oraz na profilu Organizatora na portalu Linkedin, pod adresem: www.linkedin.com/company/wyzyna-przemyslowa oraz w sposób przewidziany dla Potwierdzenia udziału w Wydarzeniu.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa z siedzibą w Lublinie przy ulicy Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, NIP: 9462677368, REGON: 369208832, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000711043.
 2. Stosownie do art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda – w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu udziału w Wydarzeniu, w celu zorganizowania i moderowania Wydarzenia oraz innych czynności prawnych – w tym wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających Rejestrację Uczestnika, związanych z obsługą Uczestnika, którego dane osobowe są przetwarzane w związku z udziałem w Wydarzeniu;
  2. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w terminie i formie przewidzianej przez prawo – celem rozliczenia Administratora (Organizatora) jako podmiotu finansującego Wydarzenie;
  3. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes Administratora – w celu:
   • ustalenia, obrony i ewentualnego dochodzenia roszczeń Organizatora lub osoby, której dane dotyczą;
   • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora; wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym promocji i marketingu, z uwzględnieniem promocji Wydarzenia za pomocą dostępnych Administratorowi źródeł internetowych ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich portali społecznościowych wykorzystywane do statutowych celów Administratora.
 1. Podanie przez Uczestnika, którego dane dotyczą, danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji zgłoszenia i uczestnictwa w Wydarzeniu.
 2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: Administrator przetwarza dane zwykłe Uczestników niezbędne do celów realizacji udziału w Wydarzeniu, w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane w postaci wizerunku utrwalonego w formie zdjęć i nagrań filmowych w związku z § 2 ust. 4 Regulaminu.
 3. Dane osobowe będą pobierane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą i które zgłosiły swój udział w Wydarzeniu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. przez czas niezbędny do realizacji celów Wydarzenia, tym promocji Wydarzenia i działalności Administratora;
  2. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody.
 5. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora: Osoba ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
  3. usunięcia danych przetwarzanych
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  6. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 – o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.
 6. Odbiorcą danych mogą być:
  1. Partnerzy współpracujący z Administratorem, biorący udział w organizacji i przeprowadzeniu Wydarzenia;
  2. Podwykonawcy wspierający wykonanie usług Administratora w celu realizacji Wydarzenia;
  3. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencje badawcze działające na zlecenie Administratora;
  4. Podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych oraz prawnych;
  5. Inne Podmioty, uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 9. W sprawach związanych z danymi osobowymi każda osoba może kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@wyzynaprzemyslowa.pl.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach o których mowa w pkt. 3 powyżej na stronie internetowej www.wyzynaprzemyslowa.pl.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz pod linkiem: www.wyzynaprzemyslowa.pl/regulamin-meetup
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2020 r.

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty drogą e-mailową. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce Prywatności

Przejdź do panelu uczestnika

Kontakt

Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa
koordynator Klastra Wyżyna Przemysłowa

ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

kontakt@wyzynaprzemyslowa.pl

KRS: 0000711043
NIP: 9462677368
REGON: 36920883200000