Ułatwienia dostępu

Regulamin uczestnictwa w konferencji „#LubLean: Człowiek w zdigitalizowanym świecie”

Rozdział 1

Zasady Ogólne

 1. Definicje:
  • Konferencja – Konferencja „#LubLean: człowiek w zdigitalizowanym świecie”, która odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023 r. w Lublinie.
  • Organizator – Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, NIP: 9462677368.
  • Sprzedawca – Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa, ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.
  • System rejestracji (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję będąca własnością EventLabs Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa.
  • Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.
  • Uczestnik – osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 3 kwietnia 2023 r. oraz opłaciły uczestnictwo o którym mowa w §3 ust.2 niniejszego Regulaminu, o ile nie były z tej opłaty zwolnione.
  • Konto bankowe – konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w Konferencji o numerze 64 1140 1094 0000 3567 9600 1001 w mBank S.A.
  • Zawarcie umowy – jest to moment, w którym na koncie bankowym Sprzedawcy zaksięgowana zostanie wpłata za udział w Konferencji. Od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł ze sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w Konferencji, które to zostanie potwierdzone wiadomością e-mail, wraz z załączoną do niej fakturą VAT.
  • Opłata uczestnictwa – kwota określona przez Organizatora, jaką wybrane grupy Uczestników są zobligowane uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji
  • Płatnik – Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa.
 2. Informacje dodatkowe.
  1. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem konferencja.wyzynaprzemyslowa.pl
  2. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i/lub Sprzedawcę.
  3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
  4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Rozdział 2

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
  1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
  2. Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
 4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Celem skorzystania z usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy:
  • dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika);
  • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
  • przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.
 6. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rozdział 3

Internetowa sprzedaż uczestnictwa w Konferencji

 1. Opłata konferencyjna obejmuje:
  1. udział w konferencji w dniu 4 kwietnia 2023 r.,
  2. możliwość skorzystania z przestrzeni dedykowanej spotkaniom B2B,
  3. pełne wyżywienie,
  4. imienny certyfikat uczestnictwa.
 2. Sprzedaż uczestnictwa trwa od 1 marca 2023 r. do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 3 kwietnia 2023 r. .
 3. Sprzedaż uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie konferencja.wyzynaprzemyslowa.pl lub www.evenea.pl/event/lublean2023
 4. W celu poprawnej rejestracji w systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).
 5. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
 6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji. Dla rejestracji płatnych, Uczestnik wraz z wiadomością e-mail – stanowiącą potwierdzenie rejestracji, otrzyma fakturę pro forma.

Rozdział 4

Rozliczenia

 1. Opłata uczestnictwa wynosi 1180 zł netto. Kwota nie uwzględnia podatku VAT (23 %).
 2. Sprzedawca przewiduje następujące formy rozliczeń:
  1. Wpłatę na Konto bankowe sprzedawcy na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika;
  2. Za pomocą karty kredytowej lub „szybkiego przelewu” dostępnego za pośrednictwem zintegrowanej z systemem rejestracji platformy płatniczej.
 1. Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres e-mail w terminie do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy lub po pozytywnej autoryzacji transakcji kanałem elektronicznym.
 2. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji faktur pro forma wynosi 2 dni.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez uczestnika drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu, jeżeli Opłata uczestnictwa uiszczona została po dniu 25 marca 2023 roku, pod rygorem uprawnienia do odmowy udziału w Konferencji.
 4. Nabywając uczestnictwo w Konferencji na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezębnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, wniosek o zwrot kosztów Opłaty uczestnictwa należy wysłać mailem na adres kontakt@wyzynaprzemyslowa.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby w sytuacji, gdy do dnia rozpoczęcia konferencji pozostało mniej niż 3 dni kalendarzowe.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 21 dni od dnia przesłania wniosku do Sprzedawcy.
 7. W razie dokonania przez Użytkownika bądź osobę niebędącą użytkownikiem Systemu na konto Sprzedawcy jakiejkolwiek wpłaty, niewynikającej z dokonanej rejestracji, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 21 dni od dnia przesłania do Sprzedawcy wniosku o zwrot nienależnie uiszczonej kwoty.
 8. Opłata uczestnictwa o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie obejmuje kosztów podróży i noclegu.

Rozdział 5

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestnika lub Płatnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a Uczestnik lub Płatnik mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu.
 6. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 7. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 9. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@wyzynaprzemyslowa.pl Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 2 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 11. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem kontakt@wyzynaprzemyslowa.pl
 12. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 14. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
 15. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 16. Reklamacje należy zgłaszać pod adres: kontakt@wyzynaprzemyslowa.pl i zostaną one rozpoznane w terminie 7 dni, o ile z odrębnych przepisów nie wynika krótszy termin. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres mailowy podany przy rejestracji.

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty drogą e-mailową. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce Prywatności

Przejdź do panelu uczestnika

Kontakt

Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa
koordynator Klastra Wyżyna Przemysłowa

ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

kontakt@wyzynaprzemyslowa.pl

KRS: 0000711043
NIP: 9462677368
REGON: 36920883200000