Ułatwienia dostępu

Lublin odbudowuje tradycje motoryzacyjne

Lublin, Radom i Starachowice rozpoczynają współpracę w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego – to powrót do silnych tradycji gospodarczych w gminach będących sygnatariuszami Listu intencyjnego.

Lublin sukcesywnie realizuje politykę budowania ekosystemu motoryzacyjnego i maszynowego – pierwszym krokiem było utworzenie Fundacji Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa z siedzibą w Lublinie, która stała się obecnie Koordynatorem powołanego 21 lutego 2018 r. Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa.

Współpraca miast w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego oraz branż pokrewnych to nie tylko korzyści dla przedsiębiorstw, ale też dla samorządu. W jej efekcie zwiększy się zatrudnienie w gminach, wzrośnie liczba podmiotów gospodarczych oraz poziom ich innowacyjności, ale co najważniejsze, zdecydowanej poprawie ulegnie konkurencyjność inwestycyjna miast, co bez wątpienia przełoży się na przyciąganie nowych inwestycji – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Jednym z kluczowych założeń Klastra jest wzmacnianie powiązań kooperacyjnych w obszarze przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego, służące poprawie konkurencyjności poprzez podniesienie poziomu innowacyjności oraz intensyfikację współpracy między sektorem nauki a biznesu. Intencją Miasta Lublin oraz Członków Założycieli Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa jest przede wszystkim integracja i wykorzystanie potencjału rozwoju przemysłu.

Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa, poprzez formalne i nieformalne powiązania pomiędzy producentami, ich dostawcami i odbiorcami, a także instytucjami sektora nauki i techniki, służy przepływowi informacji i wiedzy, nawiązywaniu współpracy i wspólnych projektów w ramach branży. Uczestnicy Klastra zyskują większą możliwość pozyskania nowych technologii, dostawców, wymiany wiedzy i informacji, czy korzystania z infrastruktury jednostek naukowych. To z kolei realnie przełoży się na zmniejszenie kosztów działalności oraz wzrost produktywności pracy.

Koncepcja utworzenia Klastra poprzedzona była spotkaniami z przedstawicielami lubelskiego biznesu, prowadzącymi działalność w branży maszynowej i motoryzacyjnej oraz przygotowaniem przez firmę SEENDICO raportu pod nazwą „Szanse i bariery rozwoju przemysłu elektromaszynowego w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym”. Mocnymi stronami rozwoju przemysłu elektromaszynowego są: duża różnorodność podmiotów, dominacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw, chęć wsparcia rozwoju branży przez władze samorządowe, zaplecze kadrowe i naukowe, rozbudowana infrastruktura otoczenia biznesu oraz położenie geograficzne. Do słabych stron należy: stosunkowo nieduża liczba dużych i średnich przedsiębiorstw tworzących popyt na dobra pośrednie od lokalnych dostawców, niski poziom wewnętrznej współpracy i sieciowania.

Przemysł elektromaszynowy stanowi jedną z kluczowych branż polskiego przetwórstwa przemysłowego. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem produkowanych wyrobów oraz wysokim udziałem w eksporcie Polski ogółem. Ponadto cechuje go również wysoki udział w nakładach na działalność badawczą i rozwojową, a także wysokie zapotrzebowanie na specjalistyczną i wysoko kwalifikowaną kadrę.

W ostatnich dekadach nie tylko w Polsce, ale też na świecie przemysł elektromaszynowy stał się kluczową branżą z punktu widzenia tworzenia i wdrażania zaawansowanych technologii. Wiele produktów wytwarzanych w tej branży łączy technologie mechaniczne (uznawane za tradycyjne) z technologiami zaawansowanymi.

Dla włączania przedsiębiorstw z branży elektromaszynowej w globalne łańcuchy produkcyjne istotna staje się ich zdolność do spełnienia oczekiwań dużych producentów, którzy są zainteresowani dokonywaniem zakupów części czy podzespołów. To z kolei wiąże się także z dodatkowymi wymaganiami administracyjnymi, integracją systemów, itp. Te procesy łączą się także z tzw. czwartą rewolucją przemysłową (Przemysł 4.0) i dążeniem do tego, aby organizacja produkcji przedsiębiorstwa składała się z systemu informacji oraz maszyn sterowanych numerycznie, działających w sposób autonomiczny i posiadających elementy sztucznej inteligencji. Czwarta rewolucja przemysłowa zakłada bowiem powstanie inteligentnych fabryk, czyli zakładów, w których możliwe będzie przeprowadzenie procesu produkcyjnego przy minimalnym udziale czynnika ludzkiego. Tego rodzaju produkcja będzie charakteryzować się wysokim stopniem elastyczności, umożliwiającym coraz większą indywidualizację produktów (tzw. responsywne wytwarzanie).

Szczególną cechą branży elektromaszynowej są jej silne powiązania pomiędzy poszczególnymi firmami wchodzącymi w skład poszczególnych działów tej branży, a także wewnątrz samych działów. Ich przejawem są bardzo intensywne przepływy międzygałęziowe pomiędzy różnymi działami przemysłu elektromaszynowego, a także przepływy pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach działów. Szczególnie wysokie są one w przypadku producentów pojazdów samochodowych, przyczep, naczep, z wyłączeniem motocykli, którzy do branży elektromaszynowej kierują 71.3% przepływów, z czego większość trafia także do działu producentów pojazdów samochodowych. Jednocześnie odpowiadają oni za dużą część popytu w większości działów przemysłu elektromaszynowego. Silne powiązania wewnątrzbranżowe cechują też producentów metali, którzy do działów z branży elektromaszynowej kierują 70.7% swoich towarów w ramach przepływów międzygałęziowych.

Branża elektromaszynowa zajmuje istotne miejsce w obecnej polityce gospodarczej Polski zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W dokumencie tym podkreślono rolę przemysłu w gospodarce oraz przedstawiono nowy model jego wspierania określony mianem inteligentnej reindustrializacji. Ma on polegać na wdrażaniu w przedsiębiorstwach nowych cyfrowych rozwiązań techniczno-technologiczno-organizacyjnych umożliwiających tworzenie przełomowych innowacji produktowych i procesowych. Zmiany te łączą się z koncepcją Przemysłu 4.0. W Strategii zawarto pięć kluczowych kierunków reindustrializacji polskiej gospodarki. Należą do nich: rozwój nowoczesnego przemysłu, rozwój infrastruktury i kompetencji dla Przemysłu 4.0, system zarządzania jakością w przemyśle, surowce dla przemysłu oraz wspieranie kształcenia zawodowego dla Przemysłu 4.0.

Istotną rolę w obecnej polityce państwa odgrywa także elektromobliność. Stymulowanie rozwoju tego rynku ma na celu zwiększenie udziału pojazdów o napędzie elektrycznym, w tym zarówno autobusów elektrycznych, jak i pozostałych środków transportu wykorzystujących napęd elektryczny wraz z infrastrukturą ładowania. Do realizacji tego celu stworzono w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dwa projekty: E-bus oraz Samochód elektryczny.

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty drogą e-mailową. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce Prywatności

Przejdź do panelu uczestnika

Kontakt

Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa
koordynator Klastra Wyżyna Przemysłowa

ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

kontakt@wyzynaprzemyslowa.pl

KRS: 0000711043
NIP: 9462677368
REGON: 36920883200000