Ułatwienia dostępu

Ankieta dot. szkolnictwa zawodowego

W związku z przygotowaniem projektów dotyczących kształcenia zawodowego uprzejmie prosimy Państwa o wzięcie udziału w badaniu ankietowym dotyczącym szkolnictwa zawodowego.

Dzięki udziałowi w ankiecie będą mogli Państwo m.in. wskazać działania, które należy podjąć w celu wzmocnienia kształcenia zawodowego i dostosowania go do wymogów rynku pracy, a także wskazać najważniejsze kompetencje jakie należy kształcić u uczniów szkół zawodowych, które mają istotne znaczenie w Państwa przedsiębiorstwie.

Serdecznie prosimy o wypełnienie ankiety, która znajduje się pod adresem: https://www.surveymonkey.com/r/szkolnictwo

Ankieta składa się głównie z pytań zamkniętych, a jej przewidywany czas wypełnienia wynosi około 10-15 minut.

Jednocześnie informujemy, iż w ramach projektów będzie istniała możliwość organizacji u pracodawców staży i praktyk zawodowych oraz wizyt studyjnych dla uczniów i nauczycieli.
Warunki dotyczące realizacji praktyk zawodowych i staży zawodowych są następujące:

 • Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia, w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy
 • Okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi minimum 150 godzin i nie więcej niż 80% godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły na kształcenie zawodowe
 • Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium.
 • Na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego jest zawierana pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację praktyki zawodowej lub stażu zawodowego.
 • Praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizowane na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub placówki systemu oświaty we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę zawodową lub staż zawodowy

Podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy:

 • zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta lub stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z programem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego i potrzebami praktykanta lub stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia;
 • szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy praktyka zawodowa lub staż zawodowy;
 • sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w postaci wyznaczenia opiekuna praktyki lub stażu;
 • monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez praktykanta lub stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie udziela praktykantowi lub stażyście informacji zwrotnej;
 • wydaje praktykantowi lub stażyście – niezwłocznie po zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego – dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej lub stażu zawodowego.

W ramach projektu pracodawcy mogą być zrefundowane następujące koszty:

 • koszt wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów, przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów;
 • koszt dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów);
 • koszty zakupu odzieży roboczej,
 • koszty eksploatacji drobnych zużywalnych materiałów i narzędzi,
 • szkolenia BHP praktykanta lub stażysty

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety a tym samym pomoc w przygotowaniu projektu spełniającego Państwa oczekiwania.

Bądź na bieżąco z naszymi działaniami

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie newslettera drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. Dane osobowe osób zapisujących się na newsletter są przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących oferty drogą e-mailową. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w Polityce Prywatności

Przejdź do panelu uczestnika

Kontakt

Fundacja Lubelska Wyżyna Przemysłowa
koordynator Klastra Wyżyna Przemysłowa

ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

kontakt@wyzynaprzemyslowa.pl

KRS: 0000711043
NIP: 9462677368
REGON: 36920883200000